Ochrana osobních údajů

Talorm a.s.                                                                                                                       25.5.2018

OBECNÁ  PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A STANOVENÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Identifikace správce: Talorm,  akciová společnost

Masarykovo nám. č.p. 511/6a

IČ: 45193746, DIČ: CZ45193746

Internetové stránky: www.talorm.cz

Kontaktní osoba:   Radomil Janů, předseda představenstva

Tel. 583411457

e-mail: janu@talorm.cz

 

Organizace je členěna na úseky:

Výroba tepla a TV

Správa bytového a nebytového fondu

Účetní evidence bytových družstev a společenství

Ekonomicko -obchodní úsek

Organizace nemá pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Obsah dokumentu:

1. Subjekt údajů - obchodní partneři

2. Subjekt údajů - nájemníci

3. Subjekt údajů - vlastníci a členové

4. Subjekt údajů - zaměstnanci

5. Subjekt údajů - uchazeči o zaměstnání

6. Subjekt údajů - akcionáři

7. Informace o právech subjektů údajů

 

1. Subjekt údajů - obchodní partneři

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány formou a (zároveň za účelem) evidence smluv a účetních

dokladů po dobu vyplývající z platné legislativy, resp. po dobu trvání obchodní spolupráce.

 

Zpracovávání údaje, příjemci /zpracovatelé údajů

Zpracovávání údaje se skládá z údajů odběratelů, dodavatelů, příp. jimi pověřených osob.

Jedná se o identifikační údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, sídlo, IČ, DIČ,

plátce, neplátce DPH, údaje o registraci v OR,RŽP apod.), kontaktní údaje (telefon, e-mail,

adresa), bankovní spojení, identifikace zastupující /jednající oprávněné/ odpovědné osoby

(jméno, příjmení, pozice, podpis). Údaje o fyzické osobě jednající v rámci podnikatelské

činnosti mohou být dle požadavků legislativy uveřejněny ve veřejném registru smluv MV

ČR (https://smlouvy.gov.cz//) a na webovém portálu (www.talorm.cz).

 

2. Subjekt údajů - nájemníci

 

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

 

Osobní údaje jsou zpracovány formou a (zároveň za účelem) evidence smluv a účetních

dokladů vedených v papírové formě a elektronické databázi nájemníků po dobu trvání

nájmu a zákonnými důvody na straně organizace.

 

Zpracovávání údaje, příjemci /zpracovatelé údajů

Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů (jméno,

příjmení, adresa, korespondenční adresa, datum narození, počet osob, které budou s

nájemcem bydlet a rodinné vztahy k nájemci, číslo telefonu, e-mail adresa a číslo účtu.

 

3. Subjekt  údajů  - vlastníci a členové

 

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány formou účetní evidence vedené papírovou formou a v

elektronické databázi po dobu trvání vzájemné spolupráce.

 

Zpracovávání údaje, příjemci /zpracovatelé údajů

Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů (jméno,

příjmení, adresa, korespondenční adresa, počet osob v bytové jednotce a rodinné vztahy,

číslo účtu, podlahová plocha bytu, výše nájemného, spotřeba tepla, studené a TV.

 

4. Subjekt údajů - zaměstnanci,

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány formou papírové a elektronické databáze zaměstnanců.

Základem zpracování jsou zákonné důvody na straně zaměstnavatele. Doba evidence

osobních údajů vyplývají z příslušných právních předpisů a platné legislativy.

 

Zpracovávání údaje, příjemci /zpracovatelé údajů

Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno,

příjemní, adresa, korespondenční adresa, datum narození, rodné číslo, dosažené vzdělání,

certifikace, kvalifikace, praxe, údaje o zdravotním stavu, číslo účtu, email, telefon, údaje o

manželovi/ manželce a dětech.

 

5. Subjekt údajů - uchazeči o zaměstnání,

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány formou vedení databáze uchazečů o zaměstnání. V

průběhu výběrového řízení je právním základem zpracování oprávněný zájem (zde lze

předpokládat soulad oprávněného zájmu správce se zájmem subjektu údajů, který údaje

dobrovolně poskytl). Po ukončení výběrového řízení jsou uchovávány pouze údaje

uchazečů, kteří se dostavili na osobní pohovor a udělili souhlas se zpracováním svých

osobních údajů, a sice za účelem případného oslovení, pokud se objeví další relevantní

pracovní příležitost. Právním základem zpracování je tedy v tomto případě souhlas subjektu

údajů, udělený standardně na dobu 12 měsíců. Údaje ostatních uchazečů jsou

bezprostředně po ukončení výběrového řízení skartovány.

 

Zpracovávání údaje, příjemci /zpracovatelé údajů

Údaje jsou uchovány v rozsahu, v jakém je uchazeč o zaměstnání poskytnul organizaci v

rámci výběrového řízení. Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje

subjektů údajů (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email), údaje o

dosaženém vzdělání, kvalifikaci, praxi, znalostech, dovednostech, příp. další údaje,

dobrovolně předané uchazečem (např. rodinný stav, národnost, státní příslušnost apod.).

 

6. Subjekt údajů - akcionáři

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány formou evidence v knize akcionářů a elektronické

databázi akcionářů. Základem zpracování jsou zákonné důvody na straně akciové

společnosti a příslušného zákona.

 

 

Zpracovávání údaje, příjemci /zpracovatelé údajů

Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště,

korespondenční adresu, počet akcií , číslo účtu a e-mail).

 

5. Informace o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům právo na:

 

❖ přístup k osobním údajům,

❖ opravu nebo výmaz osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování,

❖ odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu

zpracování,

❖ omezení zpracování osobních údajů,

❖ přenositelnost osobních údajů,

❖ podání stížnosti proti zpracování u dozorového  orgánu, kterým je Úřad pro ochranu

osobních

 

<< Zobrazit archiv aktualit